Besök Nordtrafik AB på Facebook!Besök Nordtrafik AB på Twitter!Prenumerera på Nordtrafik ABs RSS-flöde!

Arkiverade nyheter: Företags redovisning av importmoms
REGLER OCH REGELVERK: Från och med den 1 januari 2015 skall företag (moms registrerad) redovisa importmoms direkt till Skatteverket. Alltså inte som tidigare då man blivit debiterad tull och införselmoms via ex vis Nordtrafiks faktura.

Vid import så redovisas importmomsen via den vanliga momsdeklarationen.

Vi debiterar tullavgifter som tidigare.

Importmomsen baseras på samma grunder som tidigare. Men kallas numera för Monetärt tullvärde. Vilket innebär, inköpspris, kostnader på plats och tull.

I samband med förtullning för företag skickar vi med med vår faktura, en uträkning för att underlätta vid deklarationstillfället.

Den nya momsdeklarationen fyller du i:
Ruta 50, beskattningsunderlaget.
Ruta 60-62 moms.

För ytterligare information, ring:
Skatteverket 0771-567 567
Tullverket: 0771 - 520 520
Ytterligare information kan du få på www.skatteverket.se

Följ oss på facebook: nordtrafik
Alla uppdrag utföres i enlighet med NSAB 2000.
Sweden RoRo
www.nordtrafik.se
Skrivet 2015-01-27 2024-03-02 15:32:55

Arkiverade nyheter: Export; Sverige - USA, ISF & Customs Clearance.
REGLER OCH REGELVERK: US Customs kräver att last som går till USA är s.k ISF filed. Det skall ske i samband med att lasten går från Sverige. Det sker redan idag. Som en extra möjlighet kan vi också erbjuda importförtullningen i USA redan från början. Mao, om du vill, kan vi förbereda tullformaliteter redan från start. Du sparar tid och hazzle.

För priser och ytterligare information ring 031- 65 61 80.

Alla uppdrag utföres i enlighet med NSAB 2000.
www.nordtrafik.se

Skrivet 2011-12-16 2024-03-02 14:13:30

Arkiverade nyheter: Bilimport i containers - Ny information..
REGLER OCH REGELVERK: Det har blivit många frågor sedan Göteborgs hamns nya regler blev kända. Då i synnerhet kring lossning på tullager och antal tulldokument per container som kommer fungera i hamnen. Eftersom man bara kan registrera en nyare bil per 12 månadersperiod så ringde vi idag till Transportstyrelsen med följande hypotetiska fråga:

Om du åker till USA och köper en bil till din fru, och en till dig själv. Med dig som köpare på båda bill of sale. Kan du då förtulla bilarna i ditt namn, men registrera en bil på hustrun och en på dig själv?

Svaret på denna fråga är enligt Transportstyrelsen, ja. Men, bilen måste överlåtas till hustrun på en överlåtelsehandling daterad före bilen anländer Sverige. Trots att det förtullas i ett annat namn på en tullhandling. Transportstyrelsen identifierar bilen på chassi nummer och inte på importör angiven i tulldokumentet.

Mao, om Olle och Greta köper sina bilar med ett och samma namn på kvittot så kan de förtullas i ex vis Olle's namn. Men när det är dags för ursprungskontroll, skall en överlåtelse daterad innan bilen kom till Sverige följa med ansökan till Gretas bil till Transportstyrelsen.

För att du skall vara säker, ring gärna dem själv, tel 019-15 48 00.

Snurrigt? Ja lite...

Alla uppdrag utföres i enlighet med NSAB 2000.
www.nordtrafik.se

Skrivet 2011-04-27 2024-03-02 16:13:51

Arkiverade nyheter: Nu 6% förtullningar i Amsterdam.
REGLER OCH REGELVERK: 6% förtullningar för veteranbilar. Skeppa din bil från Baltimore eller Jacksonville via Amsterdam och hem.
Senaste tidens röra med praxistolkningar och nya tillvägagångssätt har satt myror i huvudet på många.

Bilar skeppas roro (roll on roll off) från ovan nämnda hamnar. Förtullas i Amsterdam och skeppas vidare till Göteborgs hamn. Vi kommer göra lite räkneexempel i helgen. Men i många fall kommer det bli billigare att köpa bil i USA. Nyare bilar och båtar kan också tullklareras i Amsterdam. Momsen är 19% så det kan vara enkla pengar att spara.

Tullen i Holland har inte aviserat några förändrigar vad gäller deras praxis. Men för ordningens skulle måste vi reservera oss för ev förändringar. Bilar måste vara i hyggligt skick. Skeppar man roro får det inte ligga några lösa delar i bilen. Samt, bilen måste fungera. För bokningar och övrig information, ring 031 - 65 61 80.

Raggare fights back.

Alla uppdrag utföres i enlighet med NSAB 1985.
www.nordtrafik.se


Skrivet 2009-12-11 2024-03-02 10:11:32

Arkiverade nyheter: 12% Förtullning av veteranfordon Uppdate


REGLER OCH REGELVERK: Nedan text finns nu på tullverkets hemsida:

Citat
Förtydligande om motorfordon för samlarändamål
Kommissionen har gjort ett förtydligande, baserat på gällande praxis när det gäller bedömningen av motorfordon för samlarändamål (9705 00 00).
Förtydligandet medför ingen förändring jämfört med idag. Importören ska således kunna visa att motorfordonet uppfyller gällande kriterier, därefter gör Tullverket en bedömning i varje enskilt fall.
Följande kriterier gäller:
Fordon enligt 9705 i kombinerade nomenklaturen ska tolkas på så sätt att motorfordon ska anses vara av historiskt eller etnografiskt intresse om de är
• fordon i originalskick, utan avsevärda ändringar i chassi, styr- eller bromssystem, motor etc.,
• minst 30 år gamla och
• av en modell eller typ som inte längre är i produktion.

Trots att dessa villkor är uppfyllda anses fordonet inte vara av historiskt eller etnografiskt intresse om Tullverket fastställer att fordonet inte kan visa på ett betydelsefullt steg i utvecklingen av mänskliga framgångar eller ett skede av denna utveckling.

Sådana fordon måste dessutom vara samlarobjekt i den mening som avses i nummer 9705, det vill säga
• ha ett särskilt raritetsvärde
• inte användas för sitt ursprungliga ändamål,
• vara föremål för speciell handel utanför den vanliga handeln med liknande bruksföremål och
• ha ett högt värde

Slut Citat.

Texten ovan är i princip den samma som gällt tidigare. Praxis i detalj kan inte tullverket redogöra för, men det är ytterst upp till den enskilda tulltjänstemannen att avgöra varje enskilt fall. Hoppas på ett finalklargörande snarast. Hursomhelst så är alla kriteria utom "Högt värde" kristallklara. Sannolikt kommer en praxis inom det snaraste. Vi återkommer så snart som vi fått detta klargjort av tullverket. Andas en försiktig optimism. Men det lär jag väl få äta upp.....
Mvh
Tomas

Skrivet 2009-11-27 2024-03-02 08:20:39

Arkiverade nyheter: Juristens analys av 12% förtullningar


REGLER OCH REGELVERK: En regning helg i november ägnar vi oss, vi på Nordtrafik och våra jurister, gärna åt tolkningen av EU:s tullagstiftning och den rättspraxis som vuxit fram kring tolkningen av denna. I avvaktan på att det växer fram en praxis från Tullverket (eller i sista hand domstolarna) som ger besked i frågan om, och i så fall vilken, förändring som följer av Kommissionens nya förklaring till nummer 9705 av tullnomenklaturan försöker vi oss på en egen analys.

Som Tullverket påpekar på sin hemsida skall den som avser att importera ett fordon och anser att det är fråga om ett fordon som ska ingå i en samling av historiskt och etnografiskt intresse vara beredd att styrka detta med hjälp av dokumentation i form av exempelvis (utdrag ur) referensböcker eller facklitteratur alternativt lämna utlåtande från erkänd expert. Så långt ser vi inga konstigheter. Anvisningarna överensstämmer i stort sett med den praxis som vi uppfattar tidigare tillämpats hos Tullverket.

Tolkningsproblemen gäller väl snarare vad Tullverket säger om att det ”bör även visas på att fordonet visar på ett betydelsefullt steg eller skede i de mänskliga landvinningarna och dess utveckling.” Vad innebär detta rekvisit och vem är det egentligen som skall visa vad?

Möjligen kan viss vägledning ges av EG-domstolens dom av den 3 december 1998 i mål C-259/97 där domstolen uttalade att:

” 25 … nummer 9705 i KN skall tolkas på så sätt att motorfordon presumeras vara av historiskt eller etnografiskt intresse om de är
- fordon i originalskick som ej undergått väsentliga ändringar i chassi, styr- eller bromssystem, motor etc.,
- minst 30 år gamla, och
- av en modell eller typ som inte längre är i produktion.
De motorfordon som uppfyller dessa villkor är dock inte av historiskt eller etnografiskt intresse om den behöriga myndigheten visar att de inte kan åskådliggöra ett betydelsefullt steg i utvecklingen av mänskliga landvinningar eller ett skede av denna utveckling.
De kriterier som fastställts i domstolens rättspraxis, avseende de egenskaper som krävs för att ett fordon skall kunna ingå i en samling, skall dessutom vara uppfyllda.

Den svenska språkversionen av kommissionens nya förklarande anmärkning ansluter sig i stort sett till EG-domstolens uttalande i den citerade domen med ett betydelsefullt undantag, nämligen att det enligt domstolen är den behöriga myndigheten (Tullverket) som skall visa att motorfordonen inte kan åskådliggöra ett betydelsefullt steg i utvecklingen. Enligt EG-domstolen skall bevisbördan för att kravet inte är uppfyllt således ligga på Tullverket. Den engelska språkversionen av EG-domstolens dom talar om ”the competent authority establishes” (uttrycket ”establish” betyder i detta sammanhang ”bevisa”).

Hur kommer det sig då att Kommissionens nya förklaring talar om att ”Motorfordon … omfattas inte att av detta nummer om de behöriga myndigheterna fastställer att motorfordonen inte åskådliggör ett betydelsefullt steg i utvecklingen…”? Att Tullverket ”fastställer” något är ju en annan sak än att Tullverket har bevisbördan för att fordonet inte uppfyller kraven. Lost in translation? Ja, mycket talar för att så kan vara är fallet. Den engelska språkversionen av Kommissionens förklaring har samma lydelse som EG-domstolens dom, nämligen ”the competent authorities establish”. Även den franska språkversionen ”l’autorité compétente etablit”, talar för att kravet på att motorfordonet åskådliggör ett betydelsefullt steg eller skede i de mänskliga landvinningarna skall presumeras vara uppfyllt om inte Tullverket visar på motsatsen. Vilken språkversion är då gällande? Alla språkversioner har samma giltighet! Vid tolkningsproblem måste man beakta alla förekommande språkversioner (och naturligtvis EG-domstolens vägledande avgörande).

Avslutningsvis vill vi understryka att innan vi får vägledning från Tullverket eller domar från domstolarna kan man inte dra några säkra slutsatser om Kommissionens nya förklaring innebär någon ändring i praktiken eller om den bara bekräftar tidigare praxis. Vi måste därför uppmana våra kunder att ha denna osäkerhet i beaktande tills vidare. Självklart återkommer vi så snart vi hör något nytt från Tullverket i frågan.

www.nordtrafik.se


Skrivet 2009-11-22 2024-03-02 19:13:16

Arkiverade nyheter: Senaste nytt på 12% förtullningsfronten.


REGLER OCH REGELVERK: Talat med tullen precis. 30 års fordon hanteras f.n. som tidigare. Vilket innebär att de får betala 12% och detta gäller tills vidare. Tills en praxis är klar. Det är goda nyheter i det korta perspektivet.

Men det skapar en rackans massa osäkerhet för den enskilda tulltjänstemannen som har att hantera en otydlig lednings flummande. För importören skapar det förvirring. Vi väntar på klargörande från jurister. Vi alla måste få veta spelreglerna.

mvh
tomas


Skrivet 2009-11-20 2024-03-02 09:47:51

Arkiverade nyheter: Veteranfordon och 12% förtullningar. Ny snurr, igen.


REGLER OCH REGELVERK: Det är så man inte tror det är sant. Tullverket tar nya tag för att få igenom något som lämnar allt till godtycke, -igen. Tullens hemsidas www.tullverket.se första sida flaggar nu för följande:

Citat
Den 13 november 2009 publicerade EU kommissionen en text som ska göra klassificeringen av fordon som samlarobjekt (KN-nummer 9705 00 00) mer likartad inom EU. Texten har omedelbar verkan då det inte är en formell policyändring som genomförs på EU nivå.
Kommissionen skärper behovet av att kunna styrka att fordonet är förhållandevis sällsynt och av större värde. Det är även en skärpning vad gäller tolkningen av att fordonen är av historiskt och etnografiskt intresse. Kommissionen har inte definierat någon nivå av sällsynthet, värde eller utveckling av mänskliga landvinningar då det handlar om unika exemplar. Inget av dessa kriterier är nya men lyfts nu fram för att ges en enhetlig tillämpning i EU.

Den stora förändringen är att fordon som tillverkats före 1950 inte automatiskt ska anses som samlarfordon.

Det är oförändrade kriterier vad gäller ursprungligt skick, ålder (minst 30 år) och att det är fråga om en modell som inte längre tillverkas.

Den som avser att importera ett fordon och anser att det är fråga om ett fordon som ska ingå i en samling av historiskt och etnografiskt intresse ska vara beredd att styrka detta med hjälp av dokumentation i form av exempelvis (utdrag ur) referensböcker eller facklitteratur alternativt lämna utlåtande från erkänd expert. Dokumentationen ska visa på att fordonet är i ursprungligt skick, tillverkningsår, tillverkningsperiod, grad av sällsynthet, värde i förhållande till liknande fordon. Det bör även visas på att fordonet visar på ett betydelsefullt steg eller skede i de mänskliga landvinningarna och dess utveckling.
Slut citat.

Mao så är vi i någon form tillbaka till en ickepraxis och utrymme för godtycke. Pang i bygget! Detta vansinne måste få ett slut. Vi går igång med vår advokat imorgon igen, och tvingar fram en tolkning som kan anses vara kristallklar. Vi startar denna process klockan 08.00 hrs imorgon den 20 nov 2009. Vi kommer med information, så snart som det går.

Under tiden vi väntar har vi en liten gåta att lösa:
Här kommer en liten fråga till tullen att suga på. Skulle bilen de har på bild bli godkänd? Enligt Sören Fjällstedt finns det anledning att undra. Gissa varför. Sörens svar kommer imorgon. Men kanske vi skall vänta tills tullen sagt sitt....

Med vänlig hälsning
F Kafka

www.nordtrafik.se

Skrivet 2009-11-19 2024-03-02 20:38:56

Arkiverade nyheter: Tulltok 12% Upphävt tillsvidare


REGLER OCH REGELVERK: Hej alla Bilimportörer!

Ge er själva en stor applåd! Era röster har blivit hörda!

Pratade precis med Tullverket i Göteborg och har fått den goda informationen att den nygamla regeln nu är upphävd tillsvidare. De vet inte än när regeln skall börja gälla men vi rekommenderar er att med jämna mellanrum kolla på tullens hemsida om uppdateringar och om när regeln skall börja gälla. Tullen sa att det kommer att hända men man börjar undra...

Infranordic hälsar att informationen är den samma från dem!

MVH

Skrivet 2009-11-18 2024-03-02 09:00:35

Arkiverade nyheter: Nya turer, 12% förtullningar, veteranfordon


REGLER OCH REGELVERK: Vi har inte fått något svar från tullverket under dagen, vad gäller våra tidigare ställda frågor. Som kan läsas i tidigare update.

Under morgondagen kommer ett antal bilar lämnas till tullen för sk 12% förtullning. Då kommer vi begära en skriftlig förklaring i händelse av att de inte skulle godkännas. Trots att de är understödda av "expertis" och facklitteratur.

De bilar som kommer in med diverse fartyg som nu är i "limbo" har följande bekymmer:

Kommer de roro så tar Göteborgs hamn betalt efter 3 arbetsdagar. Detta kan vi inte göra något åt.
Men, kommer bilar i Nordtrafiks container samlastningstrafiker så har vi beslutat att inte debitera plan/terminalhyror tills vi har lite klarare bild av läget. Mao kan vi skjuta upp tullklareringarna någon tid. I förhoppning om att detta skall landa på ett bra sätt.

Vi återkommer med ytterligare info så snart vi kan.


Skrivet 2009-11-17 2024-03-02 17:19:11

Arkiverade nyheter: Tulltok 12% klarering av veteranfordon


REGLER OCH REGELVERK: Vi har kontaktat juridisk expertis då vi inte förstår hur man kan klubba igenom nya regler, utan att veta vad de innebär, eller hur de skall hanteras. Vi väntar spänt på deras input i ärendet.

Vi undrar hur man:

1/ Definierar en sällsynt bil.
2/ Vad är ett högt värde, samt varför skall det finnas en gräddfil för dyra bilar/fordon?
3/ Vad är expertis? Och vad gör den enskilda tulltjänstemannen till rätt person att avgöra detta?
4/ När blir det ett samlarobjekt? I undertecknads fall började min frimärkssamling med ett frimärke.
5/ Om man nu skall börja med nya regler. Varför inte veta vad som skall gälla?
6/ Stämmer det att man inte kan överklaga tullens första beslut? Mao inte göra en begäran om omprövning?
7/ Vem ansvarar för detta tok?

Vill du så kan du maila till tullverket@tullverket.se
Faktum är att Vi vill faktiskt uppmana Alla till att maila Dem, så man förstår vidden av detta halvfabrikat till ny tolkning.

Skrivet 2009-11-17 2024-03-02 10:03:19

Arkiverade nyheter: Viktiga nyheter från Los Angeles
REGLER OCH REGELVERK: Viktig information från Los Angeles.

US Customs, den amerikanska tullen, har beslutat att bilar som skeppas från Los Angeles och Long Beach, inte får vara lastade med extra prytlar längre. Reservdäck och vinterdäck undantagna.
I tillägg, s.k farlig last som motorolja, propane flaskor är inte tillåtet över huvudtaget. Samma regel gäller också för matvaror och andra vätskor.

Denna regel skall enligt US Customs ha funnits sedan tidigare. Men nu skall man börja kolla containers och efterlevnaden av denna regel. Med omedelbar effekt.

För att gjuta lite olja på vågorna kommer vi bjuda på 1 kubikmeter last per bil från Los Angeles. Det måste vara väl emballerat, märkt och verifierat innehåll. Last utöver 1 cbm kommer debiteras som vanligt. Tullen kräver att det finns innehållsförteckning med värde. Helst styrkt med kvitton. Rör det sig om personliga effekter så är det naturligtvis svårt med gamla kvitton etc.

Om man fuskar med innehållet och tullen hittar detta vid stickprov. Så utgår det böter. De kostnaderna är naturligtvis kunden (Du) ansvarig för.

Vi har inte hört att denna nya regel gäller från andra hamnar än Los Angeles. Hör vi något så kommer naturligtvis nyheten upp här per omgående. Men det är läge att mana till lite försiktighet och icke minst koll på vad du skeppar.

Vill du veta mer så är du välkommen att ringa oss på 031 – 65 61 80

Alla uppdrag utföres i enlighet med NSAB 1985.

www.nordtrafik.se

Skrivet 2009-06-02 2024-03-02 11:40:46

Arkiverade nyheter: Nya regler, förregistrering per den 4 februari.


REGLER OCH REGELVERK: Måndagen den 4 februari blir det nya regler vad gäller för-registrering av fordon.

Läs hela press-releasen från Vägverket. Klicka här »

Vi har under en tid försökt få klarhet i nya regler via vägverket och tullen. Ingen tycks veta säkert hur det kommer se ut från och med måndag...

Vägverket skall lägga ut en text på sin hemsida, www.vagverket.se den 4 feb. I grova drag skissar man upp följande händelseförlopp.

  • Fordonet förtullas vid ankomst - Utan reganmälan

  • Fordonet anmäls för registrering - Med tullpapper, title, orginalkvitto och reganmälan.

  • Blankett för anmälan och elektronisk anmälan skall finna på vägverkets hemsida (fr.om 4/2)

  • Vägverket kommer ta SEK 500 för besväret.

  • Såvitt man vet, så kommer regelverket inte förändras vad gäller antal fordon per 12 mån period etc.


Detta är inte mycket till information. Hemlighetsmakeriet har vi minst sagt svårt att förstå, men nu är det som det är. Så snart vi fått en klarare bild av läget så kommer vi uppdatera denna sida.

Skrivet 2008-01-30 2024-03-02 11:01:34
Arkiverade nyheter

Antal

Cabo Verde » 1
Containerförmedling » 0
Containertrafik » 4
Containertrafik från Canada » 2
Dubai » 0
Ekonomi » 1
Export Containers, Nordamerika » 1
Export Privatpersoner » 8
Export RORO » 4
Export RORO, Mellanöstern » 1
Export Styckegods till Afrika » 9
Filer & dokument » 0
Filkollektion » 0
Fjärran östern » 1
Fjärran Östern, Kina » 0
Flytta utomlands » 1
Handelskammareintyg » 2
Import Baltimore » 3
Import Florida » 2
Import Houston » 6
Import Los Angeles » 3
Import Miami » 2
Import New York » 2
Import San Fransisco » 2
Importera Båt från USA » 3
Importera Bil från USA » 10
Importera bil via Holland » 21
Insurance » 0
IT och Telekom » 0
Nordtrafik AB » 4
Nordtrafik Terminal » 2
Nordtrafik.SE » 1
Öppettider och ledighet » 22
Övrigt » 2
Paketservice New York - Göteborg » 1
Priser och kostnader » 2
Prislistor » 0
Regler och regelverk » 13
Shipping for dummies: Märkning » 1
Shipping for dummies: Roro Gbg » 0
Tjänster » 1
Tracker » 0
Trafikinformation » 74
Transportförsäkring » 1
Tullverk och tull » 167
Veteranbilsförtullning i Sverige sk 12% » 2
Wheels & Wings » 6
Nordtrafik AB: Kontakta oss | Feedback | Sponsring
Tjänster: Tracker | Import | Importkalkyler | Export | Förtullning | Nordtrafik.SE | Översikt webbplats
Nyheter: Cabo Verde | Containerförmedling | Containertrafik | Containertrafik från Canada | Dubai | Ekonomi | Export Containers, Nordamerika | Export Privatpersoner | Export RORO | Export RORO, Mellanöstern | Export Styckegods till Afrika | Filer & dokument | Filkollektion | Fjärran östern | Fjärran Östern, Kina | Flytta utomlands | Handelskammareintyg | Import Baltimore | Import Florida | Import Houston | Import Los Angeles | Import Miami | Import New York | Import San Fransisco | Importera Båt från USA | Importera Bil från USA | Importera bil via Holland | Insurance | IT och Telekom | Nordtrafik AB | Nordtrafik Terminal | Nordtrafik.SE | Öppettider och ledighet | Övrigt | Paketservice New York - Göteborg | Priser och kostnader | Prislistor | Regler och regelverk | Shipping for dummies: Märkning | Shipping for dummies: Roro Gbg | Tjänster | Tracker | Trafikinformation | Transportförsäkring | Tullverk och tull | Veteranbilsförtullning i Sverige sk 12% | Wheels & Wings |
Nordtrafik AB - Internationella transporter © 1946 - 2024