Besök Nordtrafik AB på Facebook!Besök Nordtrafik AB på Twitter!Prenumerera på Nordtrafik ABs RSS-flöde!

Nya regler för 12% förtullningar å veteranfordon. UPPDATERAD 16.10 hrs.


Nya regler för 12% förtullningar å veteranfordon. UPPDATERAD 16.10 hrs. TULLVERK OCH TULL: Tullverket har med omedelbar verkan ändrat rutiner för 12% förtullningar. Se nedan text från Tullverket.

Citat
Samlarfordon
Nya bestämmelser om klassificering av fordon som samlarfordon av historiskt och etnografiskt intresse. Bestämmelserna gäller från den 13 november 2009.
Bestämmelserna har skärps betydligt. Bland annat så har
det generella beslutet upphört om att fordon tillverkade innan 1950 ska anses som samlarfordon
betydelsen av att fordonet är sällsynt skärpts (högre krav på raritet)
betydelsen av att fordonet är av större värde skärpts.
Bevis som styrker de olika kraven kan lämnas i form av lämplig dokumentation som utdrag från referensböcker, facklitteratur eller genom utlåtanden av erkända experter.

Tullverket arbetar på att ta fram en praxis för sällsynthet och värde
Slut citat

Man har mao ändrat regelverket, på studs, utan att ha tagit fram en nya rutiner. Vi jobbar givetvis på att få fram en tolkning av reglerna. Denna information fick vi från tullverket ca 11.14hrs idag. Ett praktexempel på dålig kommunikation från myndigheter. Dessutom har man ingen klar praxis när man förändrar. Ofattbart.

Föreslår att så många som möjligt ringer till Tullverket på tel 0771-520 520 eller tel 031-644 800 Begär information om bilimport.

Uppdate 16.10 hrs
Vi har talat med mängder av tullare under dagen. Ingen vet hur och vad som kommer ske:
texten nedan skall vara någon form av guideline:

II
(Meddelanden)
MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER OCH ORGAN
KOMMISSIONEN
Förklarande anmärkningar till Europeiska gemenskapernas kombinerade nomenklatur
(2009/C 272/02)
I enlighet med artikel 9.1 a andra strecksatsen i rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan ( 1 ) ändras de förklarande anmärkningarna
till Europeiska gemenskapernas kombinerade nomenklatur ( 2 ) på följande sätt:
På sidan 402:
9705 00 00 Samlingar och samlarobjekt av zoologiskt, botaniskt, mineralogiskt, anatomiskt, historiskt,
arkeologiskt, paleontologiskt, etnografiskt eller numismatiskt intresse
Den befintliga texten ska ersättas med följande:

”1. Detta nummer omfattar motorfordon som är
— i ursprungligt skick, utan omfattande förändringar av chassit, styr- och bromssystemet, motorn
osv.,
— minst 30 år gamla, och
— av en modell eller typ som inte längre tillverkas.
Motorfordon anses inte vara av historiskt eller etnografiskt intresse och omfattas inte av detta
nummer om de behöriga myndigheterna fastställer att motorfordonen inte åskådliggör ett betydelsefullt
steg i utvecklingen av mänskliga landvinningar eller ett skede i denna utveckling.
Sådana fordon måste även ha de särskilda kännetecken (eller karakteristika) som krävs för att ingå i
en samling, det vill säga
— vara förhållandevis sällsynt (raritet),
— normalt inte användas för sitt ursprungliga ändamål,
— vara föremål för speciell handel utanför den vanliga handeln med liknande bruksföremål, och
— vara av större värde.

2. Numret omfattar också samlarobjekt av historiskt intresse:
a) Motorfordon, oavsett när de är tillverkade, beträffande vilka det kan bevisas att de har använts i
samband med en historisk händelse.
C 272/8 SV Europeiska unionens officiella tidning 13.11.2009
( 1 ) EGT L 256, 7.9.1987, s. 1.
( 2 ) EUT C 133, 30.5.2008, s. 1
b) Tävlingsfordon beträffande vilka det kan bevisas att de konstruerats, byggts och använts uteslutande
för tävling och har vunnit betydande framgångar vid prestigefyllda nationella eller
internationella evenemang.

3. Föremål av sådant slag som används som delar eller tillbehör till ovan nämnda fordon omfattas av
detta nummer om de i sig är samlarobjekt, oavsett om de är avsedda att monteras på fordonen i
fråga eller ej.
Bevis kan lämnas i form av lämplig dokumentation, t.ex. referensböcker eller facklitteratur, eller
genom utlåtanden av erkända experter.
Ovanstående förklarande anmärkningar gäller i tillämpliga delar även för motorcyklar.
Repliker (exakta kopior) omfattas inte av detta nummer (i allmänhet kapitel 87).”
Läs mer på Tullens hemsida här»

Skrivet 2009-11-16 2023-12-08 11:24:24

Allmänna speditions- och uppdragsvillkor:

Alla uppdrag utförs som förmedlare i enlighet med NSAB 2000. Nordtrafik ansvarar som transportör endast när Nordtrafik uttryckligen åtagit sig ett sådant ansvar eller utfärdat konossement i eget namn. Annars ansvarar Nordtrafik som förmedlare. De allmänna villkoren NSAB 2000 finns att tillgå genom denna länk. Nordtrafik svarar inte för lösgods packat i bilar.
Arkiverade nyheter

Antal

Containerförmedling » 1
Containertrafik » 4
Containertrafik från Canada » 2
Dubai » 0
Ekonomi » 1
Export Containers, Nordamerika » 1
Export Iran » 1
Export Privatpersoner » 8
Export RORO » 4
Export RORO, Mellanöstern » 1
Export Styckegods till Afrika » 9
Filer & dokument » 0
Filkollektion » 0
Fjärran östern » 1
Fjärran Östern, Kina » 0
Flytta utomlands » 1
Handelskammareintyg » 2
Import Baltimore » 3
Import Florida » 2
Import Houston » 6
Import Los Angeles » 3
Import Miami » 2
Import New York » 2
Import San Fransisco » 2
Importera Båt från USA » 3
Importera Bil från USA » 10
Importera bil via Holland » 21
Insurance » 0
IT och Telekom » 0
Nordtrafik AB » 4
Nordtrafik Terminal » 2
Nordtrafik.SE » 1
Öppettider och ledighet » 22
Övrigt » 2
Paketservice New York - Göteborg » 1
Priser och kostnader » 2
Prislistor » 0
Regler och regelverk » 13
Shipping for dummies: Märkning » 1
Shipping for dummies: Roro Gbg » 0
Tjänster » 1
Tracker » 0
Trafikinformation » 74
Transportförsäkring » 1
Tullverk och tull » 166
Veteranbilsförtullning i Sverige sk 12% » 2
Wheels & Wings » 6
Nordtrafik AB: Kontakta oss | Feedback | Sponsring
Tjänster: Tracker | Import | Importkalkyler | Export | Förtullning | Nordtrafik.SE | Översikt webbplats
Nyheter: Containerförmedling | Containertrafik | Containertrafik från Canada | Dubai | Ekonomi | Export Containers, Nordamerika | Export Iran | Export Privatpersoner | Export RORO | Export RORO, Mellanöstern | Export Styckegods till Afrika | Filer & dokument | Filkollektion | Fjärran östern | Fjärran Östern, Kina | Flytta utomlands | Handelskammareintyg | Import Baltimore | Import Florida | Import Houston | Import Los Angeles | Import Miami | Import New York | Import San Fransisco | Importera Båt från USA | Importera Bil från USA | Importera bil via Holland | Insurance | IT och Telekom | Nordtrafik AB | Nordtrafik Terminal | Nordtrafik.SE | Öppettider och ledighet | Övrigt | Paketservice New York - Göteborg | Priser och kostnader | Prislistor | Regler och regelverk | Shipping for dummies: Märkning | Shipping for dummies: Roro Gbg | Tjänster | Tracker | Trafikinformation | Transportförsäkring | Tullverk och tull | Veteranbilsförtullning i Sverige sk 12% | Wheels & Wings |
Nordtrafik AB - Internationella transporter © 1946 - 2023